Οροι Χρήσης Τό Greek Exports Support σχεδιάστηκε αποκλειστικά για συμμετέχοντες, δηλ. εγγεγραμμένες εταιρείες, επιχειρήσεις, παραγωγούς, εξαγωγείς, εισαγωγείς, και μόνον για αυτούς. Κάθε άλλος δέν έχει πρόσβαση στίς εδώ καταχωρημένες πληροφορίες τών επιχειρήσεων.

Αυτές οι αποκλειστικές περιοχές είναι τα όλα στοιχεία τών επιχειρήσεων καί τών προϊόντων τους, καθώς και όλα τα στοιχεία ενδιαφερομένων εισαγωγέων.

Με τήν εγγραφή-καταχώρηση σας εσείς καθορίζετε ένα ψευδώνυμο και έναν κωδικό πρόσβασης στίς αποκλειστικές για επιχειρηματίες περιοχές, προκειμένου να μπορείτε να εισέλθετε σε αυτές.

Η παρούσα ιστοσελίδα τού "Greek-Εxports-Support" αποτελεί σύστημα επικοινωνίας ενδιαφερομένων στό Διεθνές εισαγωγικό & εξαγωγικό εμπόριο μέσω διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου αυτής τής Διεθνούς Πλατφόρμας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Greek Exports Support καί/ή IOnIS Business Καταλόγου και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει δική μας ρητή άλλη ένδειξη. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας, δηλ. τού Greek Exports Support καί/ή τού IOnIS Business καταλόγου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μόνον σε καταχωρημένες στό Greek Exports Support Εταιρείες μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων τού περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική/εταιρική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής τής πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο τού Greek Exports Support αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα τού ιδίου και ανήκουν στήν ιδιοκτησία του. Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Greek Exports Support και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.
Μεταβολή Περιεχομένου
Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Greek Exports Support υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση τού Greek Exports Support, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης τού κοινού και τών εδώ καταχωρημένων επιχειρήσεων.
Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Τό Greek Exports Support χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τή μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμμία δε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη τού Greek Exports Support για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στό κοινό καί τών καταχωρημένων εδώ επιχειρήσεων εξ αιτίας καί αφορμής αυτής της χρήσης αυτού τού δικτυακού τόπου. Τό Greek Exports Support σε καμμία περίπτωση εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Ως εκ τούτου, τό Greek Exports Support ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση αυτού τού Δικτυακού τόπου.
Οι υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας
Το κοινό/καταχωρημένες εδώ επιχειρήσεις οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει αυτού τού διαδικτυακού τόπου τού Greek Exports Support.
Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία
Η αποστολή newsletter από τό Greek Exports Support γίνεται μόνο στούς συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Τό Greek Exports Support παρέχει στούς συνδρομητές τής υπηρεσίας Newsletter τήν δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης τού συνδρομητή (opt-in, opt-out). Τα e-mail των συνδρομητών τής υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται από αυτήν οριστικά. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Greek Exports Support και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις τής ελληνικής νομοθεσίας και τών διεθνών συμβάσεων. Τό Greek Exports Support διατηρεί τό δικαίωμα μή εγγραφής κάποια προσώπου ή εταιρείας στίς λίστες παραληπτών ή και τής διαγραφής του από αυτές.
Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων
Τό Greek Exports Support δεν φέρει ευθύνη για τό περιεχόμενο και τίς υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τήν διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση τού κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του Greek Exports Support, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό-εταιρείες οφείλει να απευθύνεται.
Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης
Τό Greek Exports Support δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τούς παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση τών Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του γιά τροποποίηση τών όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. Τό Greek Exports Support δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τήν λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.
Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση τού χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης δικαστικής ή/καί μή.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τούς κανόνες τής καλής πίστης, τών συναλλακτικών ηθών και τού οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη πρός τόν νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμμία τροποποίηση τών όρων τής συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια γιά τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής τής εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Πύργου Ηλείας και Αμβούργου Γερμανίας.
Μή ενήμερο υλικό
Στον δικτυακό τόπο (site) τού Greek Exports Support δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άμεσες ενημερώσεις.
Ορισμοί Πληροφορίες & Περιεχόμενο: Δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.
Λειτουργικές Δυνατότητες: Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω αυτού τού Site.
Όροι χρήσης: Το συμβόλαιο ανάμεσα στο Greek Exports Support και σ’ εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τούς Όρους Χρήσης.
Greek Exports Support: Ελεύθερη Επαγγελματική Κοινότητα, τού οποίου η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Gustav-Falke-Str.30, Hamburg καί Καραϊσκάκη 41, Πύργος.
Κοινό: Ο επισκέπτης του Site/Χρήστης που συμμετάσχει σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το “εσάς / σας / χρήστης” θα ερμηνεύονται ανάλογα).